VIII-2 RAPORTY ESPI

ESPI 2/2024
Data sporządzenia: 2024-05-29
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 26 czerwca 2024 r., o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, tj. na ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.
TREŚĆ OGŁOSZENIA | PROJEKT UCHWAŁY | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | KLAUZULA RODO | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

ESPI 1/2024
Data sporządzenia: 2024-05-27
Temat: Warunkowe nabycie autorskich praw majątkowych do gry pt. Orc Warchief: Strategy City Builder
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 27 maja 2024 r., pomiędzy Emitentem a G-Devs S.A. z siedzibą w Warszawie, została zawarta warunkowa umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do gry pt. Orc Warchief: Strategy City Builder _dalej odpowiednio: Umowa, Gra_.

Na mocy przedmiotowej Umowy G-Devs S.A. zobowiązała się do przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych do Gry, w tym całego kodu źródłowego Gry oraz wszystkich grafik, na rzecz Spółki za odpłatnością w kwocie 725.000,00 zł _słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100_ pod warunkiem, iż Emitent znajdzie wydawcę do Gry w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. W przeciwnym razie niniejszą Umowę uznaję się za niepodlegającą wykonaniu.

Wobec umożliwienia Spółce poszukiwania wydawcy do Gry Emitent zobowiązał się do zapłaty G-Devs S.A. kwoty 8.000,00 zł _słownie: osiem tysięcy złotych 00/100_ w terminie siedmiu dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Umowy oraz potencjalnie istotny wpływ Umowy na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Pluta
Prezes Zarządu

ESPI 5/2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Temat: Raport po premierze pełnej wersji gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 4/2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Temat: Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 3/2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
TREŚĆ DO POBRANIA | LISTA AKCJONARIUSZY

ESPI 2/2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, tj. na ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.
TREŚĆ OGŁOSZENIA | PROJEKT UCHWAŁY | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | KLAUZULA RODO | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

ESPI 1/2023
Data sporządzenia: 2023-05-05
Temat: Podpisanie umowy na udzielenie licencji na stworzenie gry
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 6/2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Temat: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 5/2022
Data sporządzenia: 2022-07-14
Temat: Ogłoszenie premiery gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 4/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 3/2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Temat: RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2022 r.
TREŚĆ DO POBRANIA | WYKAZ AKCJONARIUSZY

ESPI 2/2022
Data sporządzenia: 2022-05-04
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 maja 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.
TREŚĆ OGŁOSZENIA | PROJEKT UCHWAŁY | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | KLAUZULA RODO

RB ESPI 1/2022
Data sporządzenia: 2022-03-14
Temat: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter z Daedalic Entertainment
TREŚĆ DO POBRANIA

RB ESPI 1/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
TREŚĆ DO POBRANIA