II WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
Absolwent studiów doktoranckich na katedrze prawa konstytucyjnego. Posiada ośmioletnie doświadczenie jako prawnik. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Zarządu Ristorio sp. z o.o., którą to rolę pełnił przez okres 2 lat. Od początku 2017 lat swoje doświadczenie rozwija jako producent gier oraz game designer.

Artur Salwarowski – Wiceprezes Zarządu
Z wykształcenia Pan Artur Salwarowski jest muzykiem-instrumentalistą (wykształcenie średnie), magistrem filologii angielskiej (wykształcenie wyższe) oraz tłumaczem języka angielskiego (wykształcenie podyplomowe). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zaczynał w 1998 roku jako dziennikarz branży gier wideo, a od 2005 roku rozpoczął działalność jako lektor i tłumacz języka angielskiego. Od 2017 roku jest również game designerem.

Pan Artur Salwarowski jest również synem Pana Jerzego Salwarowskiego (Członka Rady Nadzorczej) i bratem Pana Huberta Salwarowskiego (Członka Rady Nadzorczej).

RADA NADZORCZA

Jerzy Klimowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jerzy Klimowicz posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w jednostce produkcyjnej z sektora automotive oraz wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach inwestycyjnych, zdobyte na stanowiskach managerskich w firmach konsultingowych. Ponadto, Pan Jerzy Klimowicz uzyskał dwa tytuły naukowe brytyjskiej uczelni Hull University Business School (BSc Accounting and Financial Management oraz MSc Financial Management).

Pan Jerzy Klimowicz jest również bratem Pana Michała Klimowicza (Członka Rady Nadzorczej). Pan Jerzy Klimowicz spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Jerzy Klimowicz nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jerzy Salwarowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jerzy Salwarowski ma tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk muzycznych, specjalność – dyrygentura. W swoim życiu pełnił rolę dyrektora artystycznego wielu orkiestr symfonicznych. Ponadto kierował Katedrą Dyrygentury w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Aktualnie przebywa na emeryturze.

Pan Jerzy Salwarowski jest również ojcem Pana Artura Salwarowskiego (Wiceprezesa Zarządu) oraz ojcem Pana Huberta Salwarowskiego (Członka Rady Nadzorczej). Pan Jerzy Salwarowski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Jerzy Salwarowski nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Michał Klimowicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Michał Klimowicz uzyskał tytuł licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pracował w Grupie Generali, gdzie zajmował się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych dla klientów korporacyjnych. Ponadto Pan Michał Klimowicz posiada znajomość rynku usług IT oraz finansów, którą rozwijał pracując w Finally, Growcode, Gencloud, gdzie zajmował się handlem usługami informatycznymi. Dodatkowo Pan Michał Klimowicz pozyskał doświadczenie w dziale finansowym placówki edukacyjnej Polyskills Institute w Dubaju, gdzie przygotowywał budżety na kolejne lata, a także zajmował się obliczaniem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz śledzeniem kluczowych wskaźników rentowności.

Pan Michał Klimowicz jest również bratem Pana Jerzego Klimowicza (Członka Rady Nadzorczej). Pan Michał Klimowicz spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Michał Klimowicz nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Hubert Salwarowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Hubert Salwarowski jest artystą muzykiem i pełni rolę adiunkta w Katedrze Fortepianu w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W swoim życiu, jako pianista, koncertował solo oraz z orkiestrą, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pan Hubert Salwarowski jest również bratem Pana Artura Salwarowskiego (Wiceprezesa Zarządu) oraz synem Pana Jerzego Salwarowskiego (Członka Rady Nadzorczej). Pan Hubert Salwarowski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Hubert Salwarowski nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Andrzej Hayder – Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Hayder, w 2008 r., został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dodatkowo, w latach 2006-2007, odbył studia prawnicze na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prowadzeniu sporów sądowych. Ponadto Pan Andrzej Hayder biegle posługuje się językiem angielskim, a także posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Pan Andrzej Hayder spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Andrzej Hayder nie posiada powiązań z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.