V STRUKTURA PRZYCHODÓW

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2022 (w zł) jest następująca: