VIII-1 RAPORTY EBI

Raport EBI 1/2021

Data sporządzenia: 2021-12-14

Tytuł: Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Treść: Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Pluta
Prezes Zarządu

LINK DO ZAŁĄCZNIKA:
https://drive.google.com/file/d/1CRwIDkc1Ga3ebmyA8uZtF6maE41whI39/view?usp=sharing